ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม "ASEAN Healthy University Day and Bike for Health"

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "ASEAN Healthy University Day and Bike for Health" แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุ "สุขภาวะ" อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่