ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล MU International Anti – Corruption Day

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล MU International Anti – Corruption Day ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล "I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม" ซึ่งครั้งนี้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมเดินรณรงค์ แสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากลด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่