ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ที่ปรับปรุงพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องแก่ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมฟังและลงทะเบียนระบบใหม่ ณ ห้องเรียน MPHM ขั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่