ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน "Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผลงาน นำเสนอในกลุ่ม E: งานทรัพยากรบุคคล / การบริหารงานทั่วไป No. E037 เรื่อง QR Code Transcript Verification และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Poster Presentation โดย น.ส.วรินทร์ นวกิจกนก และนายวรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงาน สร้างความ ภาคภูมิใจทั้งผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล