ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ที่ปรับปรุงพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องแก่ความต้องการของผู้ใช้งาน ให้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา