ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ Thai Culture for Daily Life 2019

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ Thai Culture for Daily Life 2019 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วิทยากรโดย อาจารย์ธีรัททมาน์ เจียมจวนขาว และอาจารย์วาทิต พุ่มอยู่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้น 5 ครั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 2, 16, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก