ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ" (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม "การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ" (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในนำเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล