ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) " ภายใต้กิจกรรม Campus Tour Season ครั้งที่ 3

วันที่ 30 เมษายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวัทยาลัย จัดโครงการ "สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)" ภายใต้กิจกรรม Campus Tour Season ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DIS) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์" วิทยากรได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ บูธนิทรรศการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งมีผู้สนใจทั้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่