ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ Creative Design Thinking

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Creative Design Thinking ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นำโดย ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อด้วย การบรรยาย Creative Design Thinking วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการทำ workshop และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ภายในการจัดกิจกรรม ได้จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Universitas Airlangga เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่