ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ" ให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์อมรมาลย์ ภัทรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการให้บริการ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 วัน ได้แก่วันที่ 6, 13 และ 20 มิถุนายน 2562 โดยจัดให้มีการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ การใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ การให้บริการที่เหนือชั้นสร้างความประทับใจ ศิลปะการฟัง การใช้คำพูดและการตอบแบบประทับใจ และเทคนิคการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่