ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ในยุคจักรกลอัจฉริยะ" และกิจกรรม "การสังเกตกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" "การหาไอเดียใหม่ให้บรรเจิด " "การนำเสนออย่างทรงพลัง" และ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจต่อระบบการคิดเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์ได้อย่างมีกระบวนการ ทั้งพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่