ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "พูดให้ปัง ฟังทางนี้"

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม "พูดให้ปัง ฟังทางนี้" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการพูด การนำเสนอผลงาน ให้มีบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณจีนา จีนาฟู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร บริษัท ออดิทอเรียม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่