ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลการกู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED

วันที่ 26 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลการกู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย คุณปิยวัฒน์ สุริยะพรชัยกุล คุณนฤเบศ สืบสุโท และคุณมนัฑญา เดชยุทธชัย เจ้าหน้าที่จากบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายหลักการ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องมือ AED หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อทำการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก