ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ครั้งที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้ความรู้ประเด็นสำคัญจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาที่พบ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานที่ควรทราบ การทำงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหลักสูตร และการจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงินรายได้หลักสูตร วิทยากรโดย คุณวีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและพัฒนา ความรู้ด้านพัสดุ วิทยากรโดย คุณนันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ และความรู้ด้านการคลัง วิทยากรโดย คุณเครือวัลย์ สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี งานการคลัง โดยมีประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จากส่วนงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่