ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2562"

วันที่ 11 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2562" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป สังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล