ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562"

วันที 10 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562"ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บุคลากร และนักศึกษาจากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณพิณทิพย์ ไขประพาย หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี กล่าวต้อนรับ และรับมอบสิ่งของฯ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม เช่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมร้องรำทำเพลงกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ โดยการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่