ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรม MU GRAD ENVIRONMENT CONSERVATION PROJECT ตอน อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MU GRAD ENVIRONMENT CONSERVATION PROJECT ตอน อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3 (Leaderships and management skills) ณ ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ณ ป่าชายเลน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ธีระ ดอกไม้จีน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ระบบนิเวศคลองโคน และการปลูกป่าชายเลน โดยมี ผศ. ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ที่ปรึกษาโครงการ และ ผศ. ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่