ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย ครั้งที่ 24

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ "ปราชญ์ของประเทศ" พระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ชาติไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาล ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย พิธีมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และในช่วงค่ำต่อด้วยงานเลี้ยง "2 ทศวรรษ ราตรีบัณฑิต"

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่