ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

วันที่ 2 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Annapurna Hotel กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้