ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Hotel Ciputra Jakarta จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมในครั้งนี้