ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Hotel Ciputra Jakarta จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล