ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2562

วันที่ 26 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม นันทนาการ ละลายพฤติกรรม Talk "กิจกรรมบันดาลใจ" แนะนำโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา กิจกรรมค้นหาตัวเอง กิจกรรมฐาน จากนั้นให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล