ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

พิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

วันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอวยพรให้ รศ.นพ มันตรี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติ คุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณจารย์ จากส่วนงานต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา