ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้ : เรื่องเล่าจาก ปขมท. "Digital Transformations"

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ : เรื่องเล่าจาก ปขมท. "Digital Transformations" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ (ปขมท.) ครั้งที่ 7 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ