ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "การนำเสนอผลงานวิชาการ อย่างมืออาชีพ"

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "การนำเสนอผลงานวิชาการ อย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อให้ความรู้ กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในนำเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด