ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

The 3rd International Conference on Applied Science and Health (ICASH 3)

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Faculty of Public Health Universitas Indonesia, Universitas Sari Mutiara Indonesia, และ Indonesian Public Health Association ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ The 3rd International Conference on Applied Science and Health (ICASH 3) ภายใต้หัวข้อ "Addressing global health challenges: policy, research and practices" ณ ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ รวมถึงประเด็นในเรื่องวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้