ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 – 21 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Fisherman's Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล