ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "งานประจำสู่งานจดลิขสิทธิ์"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "งานประจำสู่งานจดลิขสิทธิ์" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย คุณวรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำ สู่การจดสิทธิบัตร รวมถึงขั้นตอน วิธีการ การขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่