ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 2 กรกฎาคม นำโดย ศ.ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการ ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง, ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร, ผศ.ดร.ดลินา ตันหยง, ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ และผศ.ดร.กภ.สายพิณ ประเสริฐสุขดี โดยประธานผู้ตรวจประเมินฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และร่วมรับฟังสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รายงาน และต่อด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมิน

วันที่ 3 กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติ รศ.ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และประธานผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมทีม ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่ส่วนงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล