ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 (Mahidol Quality Fair 2023)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 (Mahidol Quality Fair 2023) ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รางวัล Team Good Practice Award รางวัล Innovative Teaching Award รางวัล Public Policy Advocacy Award การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ในโอกาสนี้ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (GRAD e-Procurement)
    โดย คุณประภารัตน์ รักษ์ศุภชนม์ (งานพัสดุ), คุณรสริน กระต่ายทอง (งานพัสดุ), คุณนันทวัน สุวงศ์ (งานพัสดุ), คุณรัชพล โภคธรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  2. ระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ออนไลน์
    โดย คุณนันทวัน สุวงศ์ (งานพัสดุ), คุณสุภาณี ปานมีทรัพย์ (งานพัสดุ), คุณวรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่