ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

พิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566 โดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566 จำนวน 108 ทุน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมฯ 1 และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อุปนายกสมาคมฯ 2 กล่าวรายงานและขานรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน และมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและดีเด่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/gradmu_FB231025

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่