ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ AUN-QA Assessor Team ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ AUN-QA Assessor Team ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355 (The 355th AUN-QA Programme Assessment at Mahidol University) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้ข้อมูลด้านการให้บริการและการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมนำชมสถานที่ให้บริการของส่วนงาน ทั้งนี้ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับการตรวจประเมินฯ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่