ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA): แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA): แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน (PA): แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณเกศินี ชาวนา หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ คุณกันยารัตน์ ธนะสันต์ นักทรัพยากรบุคคล จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการจัดทำ PA และการกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดบัณฑิตวิทยาลัย" ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ทบทวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน และวางแผนในการกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดเป้าหมายความสำเร็จของภาระงานให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/gradmu_PR231003

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่