ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2566 (University Council Visit: 3)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ปี 2566 (University Council Visit: 3) โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอสัมฤทธิผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และระบบออนไลน์

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230825

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่