ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับการเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย รับการเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเดินสำรวจอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่