ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน ACEN Accreditation RSON Thank you Party ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมงาน ACEN Accreditation RSON Thank you Party ณ บริเวณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาการปฏิบัติจริงในวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกหลักสูตรให้มีพหุศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ขอบคุณรูปภาพจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่