ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ Cisco Systems (Thailand) Ltd.

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประชุมหารือร่วมกับ คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ Business Development Manager, Singapore Thailand & Indochina Corporate Affairs, Cisco Systems (Thailand) Ltd. (บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ณ ห้องประชุม IT อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยนำรายวิชาของ Cisco มาเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Mahidol University Continuing Education (MUCE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และจะเริ่มเปิดให้เข้าใช้งานเร็ว ๆ นี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่