ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอบคุณภาพจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่