ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ม.มหิดล รวมพลังบูรณาการ เปิด ป.โท วิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ผ่านบทความเรื่อง “ม.มหิดล รวมพลังบูรณาการ เปิด ป.โท วิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพ” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็น Higher Education Sandbox ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า

“...นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทครั้งใหญ่ ด้วยการระดมทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมได้นำไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรมได้ตามกลุ่มสาขาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เครือข่ายที่สร้างและพัฒนาขึ้นด้วยความเข้มแข็ง ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ…”

    ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
  1. เมดิคอลไทม์ 8-12-66 http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=3085
  2. เปลวสีเงิน 11-12-66 https://plewseengern.com/plewseengern/131630#
  3. นิตยสารสาระวิทย์ 12-12-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/master-degree-mahidol/

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่