ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor Calibration)

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor Calibration) ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ ในโอกาสนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ให้แก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทีมวิทยากร ประกอบด้วย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor และ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอบคุณภาพจาก กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่