ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเงินสนับสนุนจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล และ ดร.ศิรินัดดา หักพาล

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก อาจารย์ ดร. วีรเดช พันธ์วิศวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการออกแบบหลักสูตรตามหลักการ OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดให้ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/MUGR-Fund-Run2023/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่