ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมสุขภาพจิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิตและได้หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น เป็นสถาบันร่วมผลิตหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความร่วมมือในการให้ความรู้ทาง Health literacy แก่ประชาชน และหารือเรื่องการทำ MOU ร่วมกัน ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่