ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เข้าประชุมหารือร่วมกับ คุณนันทนิจ อนะมาน และ คุณปภาภัทร พิทักษ์ผล ผู้แทนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 406 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดสร้างหลักสูตรอบรมเชิงธุรกิจ ด้าน Medical Device and Healthcare ร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่