ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเงินสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณประกาศิต สุ่มประดิษฐ์ ผู้จัดการภาค และทีมผู้จัดการ นครปฐม 2 ให้การสนับสนุนเงิน 10,000.-บาท และน้ำดื่มจำนวน 120 โหล แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับงาน MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary งานเดิน -วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครร่วมงานได้ที่https://graduate.mahidol.ac.th/MUGR-Fund-Run2023/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่