ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมหารือกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยงานกิจการนักศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าหารือร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณชยานนท์ พูนทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คุณยุบล บุญเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และคุณเมธปริยา กีรติวัฒนกูร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ห้องประชุม 406 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการระบบ Soft Skills online ของบัณฑิตวิทยาลัย และระบบ MUIC Connect ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่