ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรม MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  6. คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. บุคลากรสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary” งานเดิน -วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/MUGR-Fund-Run2023/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่