ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่