ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจาก National University of Singapore

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้แทนจาก National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย Assoc. Prof. Caroline Lee, Vice Dean of Graduate Studies ณ Innogineer Studio ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน ในโอกาสนี้ มีผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่