ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ม.มหิดลร่วมสร้าง "โอกาสทางการศึกษาคนพิการระดับบัณฑิตศึกษา" ผ่านงานจิตอาสา

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ผ่านบทความเรื่อง “ม.มหิดลร่วมสร้าง ‘โอกาสทางการศึกษาคนพิการระดับบัณฑิตศึกษา’ ผ่านงานจิตอาสา” ร่วมกับนางสาวทิพยาภรณ์ เข็มพิลา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา และ โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

“...มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ได้จัดให้มีทุนผู้ช่วยนักศึกษาพิการในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่รักในการทำงานจิตอาสา ได้ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาพิการในการทำกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึง อาทิ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่

  1. ESG News
  2. เมดิคอลไทม์
  3. ThaiPR.NET
  4. RYT9.COM
  5. Newswit
  6. EdUpdate
  7. นิตยสารสาระวิทย์

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่