ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "นโยบายการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการสนับสนุนส่วนงานต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติมอบของระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ขอบคุณภาพจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่