ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือแนวทางการให้ทุนพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ และอาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรงานทรัพยากรบุคคลและงานทะเบียนและประมวลผล เข้าพบ คุณจริยา ปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณปิยชน โพธารมย์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และคณะทำงานกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการหารือการทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถนำมาปรับตำแหน่งที่เหมาะสมในอนาคตได้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่